สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ภาพการติดตั้งห้องออกอากาศ และระบบเครื่องส่งวิทยุ สายนำสััญญาณ สายอากาศ

สำหรับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา