Rolls HE18 : BUZZ OFF


BUZZ OFF  ออกแบบมาสำหรับงานระบบเสียงเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของเสียงฮัม (hum)

หรือเสียงครางในย่านความถี่ต่ำที่เกิดจากอาการ ground loop ซึ่งมักพบเจอได้ทุกๆสถานการณ์ 

BUZZ OFF  ออกแบบให้รับสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออกในสองลักษณะสัญญาณคือ  unbalanced

และ balanced   โดยมีขั่วต่อ  INPUT ให้ใช้งานสองลักษณะแบบ RCA (unbalanced) ,

TIRS 1/4" (balanced) สำหรับสัญญาณขาออกจะถูกปรับเป็นสัญญาณแบบ balanced ทั้งหมด

โดยใช้ขั้วต่อแบบ TIRS 1/4" การออกแบบนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานโดยตรงเพราะหากต่อสัญญาณ

แบบ RCA เข้ามาก็จะได้สัญญาณแบบ balanced ในขาออกแถมไปด้วยทำให้ได้ระดับความแรง

สัญญาณที่ดีขึ้นอีกในขณะเดียวกันก็ลดเสียงฮัมออกไป

 

ที่มา : นิตยสาร Total Sound ฉบับที่ 85 เดือน เมษายน 2555

 

http://www.pkctech.co.th/product/buzz-off--hum-eliminator