Solidyne S500 กับหลักสูตรอบรมของกรมประชาสัมพันธ์


 

Solidyne S500 กับหลักสูตรอบรมของกรมประชาสัมพันธ์

PKC Technology สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบร​มหลักสูตร "เทคนิคการใช้อุปกรณ์ด้านการผลิ​ตสื่อวิทยุกระจายเสียง" รุ่นที่ 2 จัดโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ ของกรมประชาสัมพันธ์  บรรยายให้ความรู้ โดย อ.โยธิน แห่งนิตยสาร Total Sound Mag